WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIERING TERRORISME

Van Mourik en de Bie Notarissen moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT).
De WWFT geldt voor bijna alle werkzaamheden van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.
De WWFT bestaat uit twee onderdelen:
– cliëntenonderzoek
– melden ongebruikelijke transacties.

Cliëntenonderzoek

Identificatie

Indien u ons een opdracht geeft, moet u zich persoonlijk laten identificeren en uw identiteit aan de hand van een geldig legitimatiebewijs laten verifiëren.

De volgende documenten gelden in het kader van de WWFT als identiteitsbewijs:
a. een geldig paspoort;
b. een geldige Nederlandse identiteitskaart;
c. een geldige identiteitskaart die is afgegeven door een daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;
d. een geldig Nederlands rijbewijs;
e. een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;
f. reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen;
g. vreemdelingendocumenten afgegeven op grond van de Vw2000.
Indien u naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit heeft, moet u zich in Nederland altijd met een Nederlands identiteitsbewijs identifceren.

Ook de uiteindelijk belanghebbende/ultimate beneficial owner (UBO) moet geïdentificeerd worden. Een UBO is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de zeggenschap heeft over een rechtspersoon of vennootschap,
of degene voor wiens rekening of risico een transactie wordt verricht.

Cliëntenonderzoek

Gewoon cliëntenonderzoek omvat identificatie van u als cliënt, van de wettelijk vertegenwoordiger van een rechtspersoon en van de UBO.

Aanvullend cliëntenonderzoek is nodig in de volgende gevallen:
a. indien u zich niet op ons kantoor of door een andere notaris laat identificeren;
b. indien u een Politically Exposed Person (PEP) bent;
c. indien u woonachtig bent in een hoog-risico-land of de nationaliteit heeft van een hoog risico-land;
d. indien transacties op afstand worden afgehandeld of betalingen worden gedaan door onbekende derden;
e. ingeval van internationale structuren om eigendom of economisch belang te versluieren;
f. bij andere vermoedens of indicaties.
Wij zijn in dat geval wettelijk verplicht meer gegevens bij u op te vragen.

In het kader van het cliëntenonderzoek vragen wij de nodige gegevens bij u op.
Wij zijn ons ervan bewust dat het verzamelen van deze gegevens u tijd en moeite kost. Toch zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens bij u op te vragen.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

PEP

Een politically exposed person (PEP) is een natuurlijke persoon, die een prominente publieke functie bekleedt:
a. staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister en staatssecretaris;
b. parlementslid en lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
c. lid van een bestuurslichaam van een politieke partij;
d. lid van hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
e. lid van rekenkamer of van raad van bestuur van een centrale bank;
f. ambassadeur, zaakgelastigde en hoge officier van de strijdkrachten;
g. lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
h. (plaatsvervangend) bestuurder en lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
Middelbare of lagere ambtenaren vallen niet onder de hiervoor genoemde publieke functies.

Familieleden en naast geassocieerden van een PEP zijn óók PEP:
a. echtgenoot of geregistreerd partner;
b. kind en echtgenoot of geregistreerd partner van kind;
c. ouder.
d. natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een PEP gezamenlijk UBO is of een andere nauwe zakelijke relatie heeft;
e. natuurlijk persoon die enkel UBO is ten behoeve van feitelijke begunstiging van een PEP.
Bent u een PEP? Geeft u dat dan alstublieft aan ons door.

Meldingsplicht

De notaris is verplicht een melding te doen bij Financial Intelligence Unit Nederland:
a. ingeval van een ongebruikelijke transactie in een dossier dat onder de WWFT valt;
b. ingeval het cliëntenonderzoek niet of niet volledig gedaan kan worden.

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld transacties van € 10.000,00 of meer in contanten, transacties ten behoeve van personen uit hoog risico-landen, transacties waarbij stromannen betrokken lijken te zijn, of transacties waarbij de cliënt niet bereid is gegevens te verstrekken.
Wij mogen u niet informeren indien wij een melding doen.